Placements

IBSAR-INSTITUTE OF MANAGAEMENT STUDIES MCA PLACEMENT 2016

   List
1 1. Damini Mishra
2.Yshmin Nisha
3. Nikhil Patil
4. Prasad Gupte
5. Sharda Patil
2 1. Nesha Chhetriyar
3 1. Pranav More
4 1. Rajesh Maurya
5 1. Nehal Mishra
2. Rohit Gharate
6 1. Kusum Churasiya
7 1. Dipali Walwalkar